Η εταιρεία CASA CARINA αναγνωρίζει ότι η οικονομική ανάπτυξη μπορεί και πρέπει να συμβαδίζει με ένα υγιές περιβάλλον και συνδυάζει τη δυναμική της πορεία με τον απαραίτητο σεβασμό προς το περιβάλλον, τη διατήρηση, προστασία και βελτίωση της.

 Έτσι η Διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται στα κάτωθι:

  Την ενσωμάτωση του περιβαλλοντικού τρόπου σκέψης στις καθημερινές της αποφάσεις με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος από την δραστηριότητα της

 • Την παρακολούθηση της εξέλιξης νέων καθαρότερων τεχνολογιών με σκοπό την υιοθέτηση τους
 • Στην συμμόρφωση και, όπου είναι δυνατό, στην υπέρβαση των απαιτήσεων της περιβαλλοντικής νομοθεσίας
 • Στην παροχή όλων των απαραίτητων πόρων για την εφαρμογή και διαρκή βελτίωση του Συστήματος Περιβάλλοντος
 • Στην νομότυπη και άρτια λειτουργία της επιχείρησης ακολουθώντας πιστά και χωρίς απόκλιση οτιδήποτε αναφέρεται στην κείμενη νομοθεσία και έχει σχέση με την δραστηριότητα της
 • Στην εξασφάλιση ότι οι στόχοι και η πολιτική Περιβάλλοντος καθορίζονται και είναι πλήρως συμβατοί με το πλαίσιο και τη στρατηγική διεύθυνση της Εταιρείας.
 • Στην διαρκή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης  Περιβάλλοντος

Στα παραπάνω πλαίσια, η εταιρεία στοχεύει:

 • Στην ανάπτυξη και θεσμοθέτηση απλών και ευέλικτων διαδικασιών λειτουργίας
 • Στην διαρκή βελτίωση της περιβαλλοντικής της επίδοσης
 • Στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση του προσωπικού, πελατών και προμηθευτών της
 • Στην ορθολογικότερη χρήση φυσικών πόρων και ενέργειας
 • Στην ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον
 • Στην πρόληψη και αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών που θα μπορούσαν να προκαλέσουν επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Είναι πεποίθηση  της εταιρείας CASA CARINA ότι η εφαρμογή του Συστήματος Περιβάλλοντος κατά το διεθνές πρότυποISO 14001:2015 θα συμβάλλει τα μέγιστα στην υλοποίηση των στόχων της εταιρείας. Δηλώνουμε ότι στην εταιρεία:  

 • Η ποιότητα και η προστασία του Περιβάλλοντος αποτελεί γνώμονα όλων των δραστηριοτήτων της.
 • Τελικοί κριτές της ποιότητας των υπηρεσιών  μας είναι οι πελάτες.                                                                                                       

ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ